HAVENREGLEMENT JACHTHAVEN TERNEUZEN BV

ARTIKEL 1 – REIKWIJDTE REGLEMENT

Dit havenreglement geldt voor de gehele Veerhaven te Terneuzen, waarin de jachthaven is gelegen en geldt in aanvulling op het Binnenvaart Politie Reglement in de meest recente versie (thans van 1 januari 2017), dat in het algemeen (ook) van toepassing is in de Veerhaven te Terneuzen. Onder Havenmeester wordt verstaan degene die namens Jachthaven Terneuzen BV is belast met het dagelijks toezicht op de jachthaven.

ARTIKEL 2 – TOEGANG JACHTHAVEN

De toegang tot de jachthaven is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich bij aanvang van hun bezoek bekend te maken bij de Havenmeester. Eenieder die zich op- of in de jachthaven bevindt, dient de aanwijzingen van de Havenmeester of zijn/haar personeel strikt op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse.

ARTIKEL 3 – GEDRAGSREGELS

Eenieder die zich op- of in de jachthaven bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men enige overlast veroorzaakt.

Op de jachthaven is het -behoudens expliciete toestemming van de Havenmeester- niet toegestaan:

 1. hinderlijk lawaai te maken;
 2. afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water;
 3. de jachthaven te verontreinigen bijvoorbeeld met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren en/of andere milieuverontreinigende stoffen;
 4. (huis)dieren los te laten lopen;
 5. vaartuigen schoon te maken met niet-biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
 6. motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;
 7. elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;
 8. met gehesen zeilen, met onveilige of op enige wijze voor anderen hinderlijke snelheid te varen;
 9. het vaartuig niet behoorlijk af te meren, te verwaarlozen of in anderszins onverzorgde staat achter te laten;
 10. open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken;
 11. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
 12. te zwemmen of te duiken;
 13. het vaartuig op enige wijze als woon- en/of verblijfplaats te benutten;
 14. beschikbaar gestelde internetverbinding te misbruiken door grote, illegale of onzedelijke bestanden te up- of downloaden.

De Havenmeester kan te allen tijde maatregelen op kosten van de betrokken ligplaatshouder(s) nemen om overtreding van bovenstaande verboden te adresseren. Bij voortdurende overtreding kan de havenmeester de overtreder(s) de toegang tot de jachthaven te ontzeggen c.q. de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.

ARTIKEL 4 – MELDEN

Men dient bij vertrek de Havenmeester te informeren, wanneer men zijn seizoenplaats voor een periode van een etmaal of langer verlaat. De Havenmeester is gerechtigd de vrijgekomen plaats tijdelijk aan andere vaartuigen toe te wijzen, zonder dat hierdoor het recht op restitutie van een deel van het liggeld ontstaat. 24 uur voor terugkomst dient men de Havenmeester te informeren zodat deze kan zorgen dat de seizoenplaats weer beschikbaar is.

ARTIKEL 5 – AFVAL

Eenieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden afvalstoffen uitsluitend gescheiden te deponeren in daarvoor bedoelde depots of inzamelpunten. Bijzondere afvalstoffen/stortmateriaal worden niet door de jachthaven ingenomen. In geval van overtreding is de havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingsstoffen te (doen) verwijderen.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

De Jachthaven Terneuzen BV c.q. de Havenmeester is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen (inclusief enig vaartuig met ligplaats in de jachthaven) toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid van de Havenmeester. De ligplaatshouder geeft de Havenmeester een afschrift van de geldende polis van het betreffende vaartuig, ten bewijze van de verplichting om het vaartuig gedurende de periode dat het in de jachthaven ligt verzekerd te hebben en te houden, ten minste waar het aansprakelijkheid jegens derden betreft en inclusief eventueel benodigde wrakopruiming.

ARTIKEL 7 – GEBRUIK LIG- OF BERGPLAATS DOOR DERDEN

Indien de huurder van een ligplaats betreffende vaartuig in gebruik wil geven aan derden, dient hij zulks vooraf schriftelijk aan de Havenmeester te melden. Elke vorm van onderverhuur van een ligplaats is niet toegestaan.

ARTIKEL 8 – VOORKOMEN VAN SCHADELIJK GEDRAG

Eenieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van havenregels.

ARTIKEL 9 – VERBOD COMMERCIËLE ACTIVITEITEN

Het is niet toegestaan het afgemeerde vaartuig en/of de ligplaats tot voorwerp van enige commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan de verkoop van het vaartuig en/of toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en aanduidingen.

ARTIKEL 10 – HISWA

Op alle overeenkomsten zijn de HISWA Algemene Voorwaarden Huur- en Verhuur Ligplaatsen van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn u bij het sluiten van de overeenkomst overhandigd, maar zijn ook te bekijken op www.hiswa.nl.